Vuokrausehdot

 

Veloitusperusteet:

 

Vuokra peritään kaikilta päiviltä 7 pv/viikko edellyttäen max 8 tunnin pituisia työpäiviä. Mikäli kone työskentelee kahdessa tai kolmessa työvuorossa, on Vuokralleottajalla oikeus niin halutessaan valita laskutusperusteeksi tuntihinta, joka luetaan koneen tuntimittarista vuokrauksen alkessa ja vuokrauksen loputtua tai mikäli vuokrausaika on hyvin pitkä esim. 1 kk(=30 vrk) tai pidempi, voi Vuokralleottaja sopia vuokraperusteeksi kuukausi-vuokran. Perusvuokra=ensimmäisen päivän vuokra.
Seuraavat päivät laskutetaan 30:teen vuokrapäivään saakka päivävuokrien mukaan, ellei konetta tilattaessa tai luovutettaessa ilmoiteta vuokra-ajaksi kuukautta tai sitä pitempää ajanjaksoa, jolloin kuukausivuokra voidaan huomioida alusta alkaen. Normaalisti kuukausivuokrahinnoitteluun siirrytään ensimmäisen 30 päivän jälkeen.
Pesu- ja puhdistusveloitus: Mikäli kone palautetaan likaisena ja vuokralleantaja joutuu pesemään sen, pesutyöstä veloitetaan asiakasta 200 mk + alv 22 % , (kts kohta 6 kääntöpuolella).

 

1 Sopijapuolet ja soveltamisala
Näitä sopimusehtoja sovelletaan konevuokraamoliikkeen (jäljempänä "vuokralleantaja") ja vuokralleottajan (jäljempänä ("vuokralleottaja") välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.
2 Vuokra-aika
Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa Vuokralleantajan varastosta tai jolloin se lähetetään Vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin kalusto palautetaan kaikkine vuokrattuine tarvikkeineen Vuokralle-antajalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät. Minimi vuokra-aika on 1 vrk (= perusvuokra).
3 Vuokrauksen kohde
Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopima kalusto sellaisenaan ja niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti yksilöinyt. Vuokrakohteeseen ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto tai henkilökunnan hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu. Vuokralleottaja on velvollinen kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan kaluston määrän, laadun ja kunnon. Mikäli kalusto antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin Vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen.
4 Kaluston luovuttaminen
Kalusto luovutetaan Vuokralleottajalle sopimuksen mukaisena Vuokralleantajan tai hänen valtuuttamansa henkilön toimesta. Vuokral-leottaja vastaa kuljetuskustannuksista, ellei muuta ole erikseen sovittu.
5 Vuokrakaluston käyttö
Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen. Vuokralleottajan tulee käyttää kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön, käyttää laitteita käyttöohjeiden mukaisesti ja puhdistaa kalusto käytön jälkeen. Tavanomaisia hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä lukuunottamatta Vuokralleottaja ei saa korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa Vuokrakalustoa ilman Vuokralleantajan antamaa suostumusta. Vuokralleottajan tulee käyttää vuokraamaansa kalustoa sovitussa kohteessa, joka on tässä sopimuksessa määritelty, ja hän ei saa kuljettaa kalustoa omatoimisesti uusiin kohteisiin ilman uutta kirjallista sopimusta.
6 Vuokrauskaluston palautus
Vuokralleottajan tulee luovuttaa vuokrakalusto Vuokralleantajalle sovittuun palautuspaikkaan välittömästi vuokrakauden päättyessä puhdistettuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Luovutuspaikasta ja palutuskuljetuksesta on sovittava ennen vuokrauksen alkamista kirjallisesti täyttämällä tämän sopimuksen k.o.kohta kääntöpuolella.
7 Vuokralleottajan vastuu
Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrakalustolle vuokra-aikana huolimattomasta käsittelystä ja puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen tai kadonneen kaluston sen uushankinta arvoon, ja vastuussa vuokralleantajalle aiheuttamastaan välillisestä ja välittömästä vahingosta. Vuokralleantajalla on oikeus periä mahdolliset vuokrakaluston puhdistus-ja kunnostuskulut Vuokralleottajalta erikseen. Vuokralleottaja vastaa työturvallisuus-ym.määräysten ja -tarkastusten suorittamisesta, sekä niiden kustannuksista.
8 Vuokralleantajan vastuu
Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista. Vuokralleantaja ei vastaa kaluston käytöstä tai rikkoutumisesta Vuokralleottajalle mahdollisesti aiheutuvista välillisistä tai välittömistä kustannuksista tai vahingoista.
9 Vakuutukset
Vuokrakalusto on Vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Kalustolla on Palo- Varkaus- ja Kuljetusvakuutukset, ja Vuokralleottaja vastaa vahinkotapauksessa vähintään omavastuuosuudesta (5.000 mk) sekä kulujen korvaamisesta.
10 Sopimusrikkomus
Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, Vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus ja ottaa vuokrakalusto takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus Vuokralleantajalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muuten jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osilta täyttämättä Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokrasopimuksen purkamisesta Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset.
11 Ylivoimainen este
Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti-tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan ylivoimaisesta esteestä Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa.
12 Vuokrasopimuksen siirtäminen
Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokrakalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta.
13 Riitaisuudet
Vuokralleottajan ollessa elinkeinonharjoittaja vuokrasopimuksesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai osapuolten niin halutessa ns.välimiesmenettelyä käyttäen. Vuokralleottajan ollessa yksityishenkilö riidat ratkaistaan kuluttajavalituslautakunnassa tai vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.
Mikäli vuokralleottaja ei maksa vuokria määräaikana, lasketaan yliajalta korkolain mukainen viivästyskorko. Jos vuokralleottajaksi ilmoitettu henkilö tai yhteisö ei suorita vuokraa, sopimuksen allekirjoittanut henkilö on vastuussa vuokranmaksamisesta.
Vuokralleantajalla on tietosuojalautakunnan päätöksen Nro 3/26.1.1998 mukainen oikeus väärinkäytöstapauksissa rekisteröidä erilliselle sulkulistalle sekä ilmoittaa muille Teknisen Kaupan Liiton konevuokraamoille seuraavat tiedot: vuokraavan henkilön nimi ja henkilötunnuksen neljä viimeistä merkkiä, vuokrauksen kohde, tieto väärinkäytöstapauksesta seuraavina vaihtoehtoina: a) vuokrauksen kohdetta ei palautettu, b) vuokra kokonaan maksamatta, c) loppuvuokra maksamatta, d) vuokraaja kieltäytynyt muusta syystä vuokrauksesta

 Pääsivulle